قابل توجه اعضای محترم گروه نقشه برداری

عطف به مصوبه شماره 37 مورخ 06/06/95 هیات مدیره نظام مهندسی در راستای تشکیل واحد نقشه برداری در نظر است مدیر اجرایی واحد نقشه برداری از طریق انتخابات انتخاب گردد.

از کلیه مهندسان نقشه بردار که دارای شرایط ذیل می باشد و مایل به کاندیدا شدن جهت مدیر واحد نقشه برداری می باشند دعوت بعمل می آید درخواست کتبی خود را حداکثر تا 21/11/96 به گروه نقشه برداری تحویل دهند:

1- دارای پروانه اصلی حداقل پایه 2 طراحی و نظارت

2- دارای گواهینامه تفکیک آپارتما ن با 10سال سابقه کار

3- فاقد محکومیت شورای انتظامی از درجه 3 به بالاتر