قابل توجه اعضای محترم گروه برق / مجمع تخصصی گروه برق
مجمع تخصصی گروه برق
موضوع: کنترل نقشه
زمان:یکشنبه 16/ 3/ 95ساعت17
مکان: سازمان
حضور طراحان و مسئولین کنترل نقشه شهرستانها ضروریست