قابل توجه اعضای محترم گروه برق/ فراخوان مسئول کنترل نقشه

قابل توجه اعضای محترم گروه برق/ فراخوان مسئول کنترل نقشه

از مهندسین برق پایه یک طراح جهت کنترل نقشه تاسیسات برق دعوت بعمل می آید.لطفاً کپی پروانه و درخواست کتبی خودرا به آقای رشیدی، کارمند واحد برق تحویل نمایید.