قابل توجه اعضای محترم شرکت کننده در دوره بین المللی جوش
قابل توجه اعضای محترم شرکت کننده در دوره بین المللی جوش
زمان و مکان برگزاری این دوره بشرح ذیل اعلام می گردد:
 
پنجشنبه و جمعه 13 و 14 اسفند 94
ساعت 14 الی 20 
باشگاه فرهنگیان سنندج
 
کارت ورود در محل برگزاری تحویل شرکت کنندگان ارائه خواهد شد