تمدید مهلت ثبت نام سمینار یکروزه آموزش قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند به علت استقبال اعضا از سمینار یکروزه آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی از روز شنبه مورخ 95/11/2 از ساعت 8:30 صبح به تعداد 40 نفر ثبت نام بعمل خواهد آمد

جهت ثبت نام به سایت سازمان بخش خدمات الکترونیک – فرم های الکترونیکی مراجعه فرمایید.