قابل توجه اعضای محترم سازمان / طرح سوالات پیشنهادی در سمینار قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی

قابل توجه اعضای محترم سازمان

با توجه به برگزاری سمینار آموزشی قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی و در جهت استفاده بهینه از زمان برگزار این سمینار هر یک از اعضا در صورت سوال یا ابهام در موارد مشخص شده می توانند جهت مطرح شدن آن در این نشست و پاسخ کارشناسان مربوطه آن را در فرم تعیین شده مطرح نمایند.
فرم طرح سوالات