قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان: 

پیرو تفاهم نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، تأکید می نماید در صورت بروز خسارت در ساختمان تحت نظارت یا طراحی ، در اسرع وقت مراتب را به  سازمان اطلاع دهید.