قابل توجه اعضای محترم سازمان/ لزوم کنترل ظرفیت اشتغال قابل توجه اعضای محترم سازمان/ لزوم کنترل ظرفیت اشتغال