قابل توجه اعضای محترم سازمان / سامانه برگزاری دوره های ارتقای پایه مهندسان

قابل توجه اعضای محترم سازمان / سامانه برگزاری دوره های ارتقای پایه مهندسان

بدین وسیله به اطلاع می رساند  در تاریخ 15/ 1/ 97  سامانه برگزاری دوره های ارتقای پایه مهندسان آغاز به کار خواهد نمود.

لذا با عنایت به این موضوع از تاریخ فوق الذکر کلیه مراحل ثبت نام و امور مربوط به دوره های ارتقای پایه مهندسان در این سامانه انجام می پذیرد.

بدیهی است برگزاری دوره های خارج از سامانه از تاریخ اعلام شده به بعد از نظراین سازمان فاقد اعتبار می باشد .

آدرس سامانه:

 Kurdnezam.ir     بخش خدمات الکترونیکی – سامانه پروانه های مهندسی