قابل توجه بانوان محترم عضو سازمان / زمان استخر در 6 ماهه اول 96

برنامه زمانبندی و شرایط استفاده از استخر شنا جهت بانوان محترم عضو سازمان نظام مهندسی در 6 ماهه اول سال 1396

زمان :    دوشنبه ها    ساعت 15:30 الی 17          
مکان :   دانشگاه آزاد