قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن (فاز دوم)/ امتیاز بندی اعضا قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن (فاز دوم)/ 
همکاران محترم عضو تعاونی مسکن فاز دوم در صورت تمایل به رویت ریز امتیازبندی در روزهای شنبه و یکشنبه 18 و 19 دیماه از ساعت 14 تا 18 به سازمان مراجعه فرمایند

امتیاز بندی اعضای تعاونی مسکن فاز دوم......... دانلود