قابل توجه اعضای محترم انجمن صنفی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترمی که تاریخ اعتبار پروانه آنان به پایان رسیده است، می رساند دراسرع وقت به سازمان جهت انجام مراحل تمدید پروانه مراجعه نمایند.
بدیهی است از ارجاع کارشناسی به اعضایی که پروانه آنها فاقد اعتبار باشد خودداری خواهد شد.
ضمناً شایسته است هر یک از اعضا 2 ماه قبل از پایان زمان اعتبار پروانه، پیگیریهای لازم جهت تمدید آن را معمول فرمایند.