قابل توجه اعضای اعضای محترم سازمان/  پرداخت حق عضویت  تا پایان اردیبهشت بر اساس مصوبه هیات مدیره بر اساس مصوبه شماره 46 مورخ 15/ 12/ 95 هیات مدیره سازمان،  اعضای پروانه دارسازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نسبت به پرداخت حق عضویت خود و دریافت کارت عضویت سال 96 تا پایان اردیبهشت 1396 اقدام نمایند و درصورت عدم پرداخت ارجاع کار به انها انجام نخواهد شد.

بر اساس ماده 26 قانون نظام مهندسی بند ( پ و چ )
ماده 45 بند ( ث )