قابل توجه اعضایی که فرم عضویت در تعاونی مسکن جدید را تکمیل نموده اند

به اطلاع کلیه اعضایی که قبلا فرم عضویت در تعاونی مسکن جدید را تکمیل نموده اند و تحویل داده اند و همچنین شرایط عمومی عضویت در تعاونی وشرایط تعریف فاقدین مسکن براساس ماده 1آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را به شرح زیر دارا هستند ،  می رساند  فرم زیر را دانلود و به صورت تایپی بخش مشخصات خود و همسر را تکمیل نموده و به امور رفاهی سازمان ( سرکار خانم رضایی ) تا تاریخ دوشنبه 25 اسفند 93 تحویل نمایند.

لازم به ذکر است فرم ها حتما به صورت تایپی تکمیل شده و صرفا به واحد رفاهی تحویل داده شود و از مراجعه به اداره راه و شهرسازی جدا خودداری نمایند.

 

الف - شرایط عمومی

 تابعیت جمهوری اسلامی ایران

عدم ممنوعیت قانونی و حجر

عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل یک سهم از سهام تعاونی

ب- ماده 1-  آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی ، تولید و عرضه مسکن:

1 – فاقدین مسکن : افراد سرپرست خانواری که خود وافراد تحت تکلف آنان ازتاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون چهارم برنامه توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده واز تاریخ 22/11/1387

از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل :

 زمین واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند .               2 - متقاضیان واجد وشرایط : متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند :                                الف – فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (1) این ماده . 

ب – متأهل و سرپرست خانوار.

ج – دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا .

تبصره 1- افراد زیر می توانند بدون شرط تأهل سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد و شرایط قرار گیرند :

1 - زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن .

 2- نخبگان علمی با معرفی نخبگان کشور.

3 – معلولین جسمی ، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.