قابل توجه اعضاي محترم گروه عمران

  

قابل توجه اعضاي محترم گروه عمران

لازم است در طراحي سازه هاي بتني رديف هاي بند  9 - 19 - 4 - 1 در خصوص ستونهاي ساختمانهاي با بيش از 5 سقف و رديف هاي بند 9 - 19 - 4 - 2 در رابطه با تيرهاي ساختمان هاي يک الي چندين طبقه رعايت گردد.