قابل توجه اعضاي محترم شرکت کننده در مسابقه اندازيار

به اطلاع مي رساند بدليل استقبال گسترده از مسابقه اندازيار و تعداد زياد شرکت کنندگان و بنابه تصميم برگزارکنندگان مسابقه (گروه تخصصي عمران – امور آموزش و پژوهش) سوالات اين مسابقه بصورت تستي - تشريحي خواهد بود.

موضوع مسابقه از سه مبحث از مباحث نظام مهندسي شامل مبحث 2 و 12 و قانون نظام مهندسي ساختمان خواهد بود.

سوالات بصورت تشريحي - چهارگزينه اي مي باشد.

آزمون در روز 25 بهمن در محل سازمان برگزار خواهد شد.