قابل توجه اعضاي محترم سازمان/ مسئوليت عدم رعايت صلاحيت و ظرفيت

 

قابل توجه اعضاي محترم سازمان

 

مسئوليت عدم رعايت صلاحيت(پايه وگروه بندي)و ظرفيت(کارکرد مازاد)برعهده مديران شهرستان و مهندس مربوطه ميباشد.