قابل توجه اعضاي محترمي که در مسابقه اندازيار شرکت نموده اند

امروز شنبه 25 بهمن 93 راس ساعت 13:30 با به همراه داشتن کارت عضويت در محل دانشگاه

علمي کاربردي شماره يک ( روبروي CNG ) حضور بهم رسانيد.