قابل توجه اعضاي داراي پروانه اشتغال ودفاترمهندسي/ پلمپ دفاتر درآمد و هزينه

باعنايت به اينکه اعضاءسازمان نظام مهندسي ساختمان مشمول جزء5 از بند ب ماده96 قانون مالياتهاي مستقيم بوده که دراجراي مقررات بندب ماده95 قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود دردفاتردرآمد وهزينه مي باشندواين دفاتربايستي تاقبل ازشروع سال مالي1393توسط اداره امور مالياتي محل پلمپ وامضاءگردد.  به اطلاع کليه اعضاءداراي پروانه اشتغال آن شهرستان ودفاترمهندسي مي رساند که ضمن تهيه دفاتر مذکورهمراه درخواست  کتبي (تصويرنمونه پيوست) وتصويرشناسنامه وکارت ملي به اداره امورمالياتي محل جهت پلمپ دفاترمراجعه واقدام فرمايند.