قابل توجه اعضاءمحترم پروانه دار گروه برق خواهشمند است درصورت ارتقاء پایه ،کپی پروانه نظام مهندسی خودرابه واحد دفتر اجرایی نظارت برق تحویل فرمایید.