فرم ثبت نام اعلام اعضای کمیسیون های تخصصی در رشته های برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک

مطابق ماده 3 نظام نامه کمیسیون های تخصصی با توجه به اینکه تعداد داوطلبین شرکت در هیات رئیسه گروههای تخصصی رشته های برق، مکانیک، ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی به حدنصاب لازم نرسیده است، لذا به انجام فراخوان جهت ثبت نام اعضای پروانه دار سازمان در رشته های فوق الذکر ، با داشتن حداقل پروانه اشتغال به کار پایخ 3 و شایستگی های فنی، حرفه ای و تخصصی لازم اقدام گردد.

لازم به توضیح است آخرین مرحله ثبت نام داوطلبین تا تاریخ چهارشنبه 13/ 11/ 95 تعیین می گردد.
جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید