فرمت قرارداد نظارتي پيشنهادي في ما بين ناظر و مالک مصوبه هيات مديره محترم سازمان

فرمت قرارداد نظارتي پيشنهادي في ما بين ناظر و مالک مصوبه هيات مديره محترم سازمان ............................  دانلود

مسئوليت استفاده يا عدم استفاده و يا هر گونه اعمال تغييرات متناسب با رشته تخصصي بعهده ناظرين محترم مي باشد.