قرارداد نظارت نقشه های اجرایی ساختمان توسط دفاتر حقیقی و حقوقی  (معماری، سازه، مکانیک، برق)
قرارداد نظارت نقشه های اجرایی ساختمان توسط دفاتر حقیقی و حقوقی  (معماری، سازه، مکانیک، برق)(فرمت word)......... دانلود