فراخوان عضويت در کميته هاي فني و تخصصي شوراي سبز ساختمان ايران شورای ساختمان سبز ایران ،تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی وابسته به انجمن مدیریت سبز ایران است.این شورا بعنوان یک نهاد تخصصی مستقل که با اعضا فعال متخصص خود اداره و مدیریت می گردد با هدف ترویج مبانی ساختمان سبز به منظور حفظ محیط زیست و ارتقاء توسعه پایدار در ایران از سال 1391 فعالیت خود را آغاز نموده است.
در طی مراحل شکل گیری شورای ساختمان سبز ایران ، تغییرات مهمی در گرایش وخواسته های مرتبط با ساخت و ساز محیطی پایدار در زیست بوم حاصل شده است. اجرا و بکارگیری سیاست ها و مقررات ساختمان سبز ، ما را تشویق کرده است تا سیستم ارزیابی استواری از طریق افزودن دانش و آگاهی واطلاعات و تسهیم آن در محیط ساخت و ساز در اجرای ساختمان ها و ارتباطات در این حوزه را اتخاذ نماییم .
این شورا در جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود ، بصورت منظم چشم انداز و ماموریت و اقدامات خود را بازنگری می نماید تا الزامات جدید و به روز را از اعضاء خود دریافت نماید و در جهت منافع جامعه بکار گیرد .
شورای های ساختمان های سبز در دنیا صرفا در قالب انجمن های رسمی (NGOs) فعالیت می کنندو این انجمن ها هستندکه مجاز به فراخوان و جذب عضو با تعیین شرایط ویژه عضو گیری هستند.

فعالیت شورای ساختمان سبز ایران چیست ؟

ایجاد جایگاهی برای تبادل نظر برای شناساندن و ترویج تخصص های ساختمان سبز
مشارکت در بررسی و تبادل نظر مقررات مرتبط با محیط زیست و انرژی پایدار در ساختمان سبز
ایجاد ظرفیت و تقویت جامعه از طریق حمایت از عمل کردن به مقررات بومی برای ساختمان سبز
ارایه خدمات برای فرصت های شبکه سازی و آموزشی شامل کل زنجیره تامین ساختمان از طریق برگزاری سمینار ، کارگاه و رویدادهای گردهمایی
تامین منابع و اطلاعات برای جامعه فعال در امر ساختمان سبز پایدار
حمایت از تحقیقات در همکاری با جامعه دانشگاهی کشور
تقویت ارتباطات با پیشگامان ساختمان سبز در سطح بین المللی و صنایع محلی
ماموریت شورای ساختمان سبز ایران چیست؟

ماموریت شورای ساختمان سبز ایران به عنوان یک نهاد مستقل ، کوشش در جهت شکل دادن خط مشی ها برای حوزه ساخت و ساز ساختمان و تسهیل همکاری ها برای اقدامات برای توسعه پایدار در ایران است .
شورای ساختمان سبز ایران بر طبق فعالیت کار گروهی ، در 4 کمیته کاری به ترتیب زیر فعالیت می نماید:
کارگروه بررسی صلاحیت و پذیرش اعضاء
کارگروه آموزش و برگزاری مناسبت ها
کارگروه فنی و ارزیابی ساختمان سبز
کارگروه بازاریابی و ارتباطات
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با داخلی 109 سرکار خانم باغیشنی تماس حاصل نمایید.
www.iran-gma.com