فراخوان طـرح های پژوهشی سازمان
 
 
امور پژوهش سازمان برگزار می کند:
فراخوان طرح های پژوهشی 
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند که نظر به اهتمام و جایگاه پژوهش در هر سازمان و نهادی و با توجه به تشکیل کمیته پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود تا طرح های پژوهشی خود را در ارتباط با اهداف سازمان هرچه سریعتر به امور آموزش و پژوهش سازمان تحویل نمایند.