فراخوان طرح های پژوهشی
نظر به اهتمام و جایگاه پژوهش در هر سازمان و نهادی و با توجه به تشکیل کمیته پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود تا طرح های پژوهشی خود را هرچه سریعتر به امور آموزش و پژوهش سازمان تحویل نمایند.