فراخوان ارائه پیشنهادات درباره مباحث مقررات ملی ساختمان

از اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان دعوت به عمل می آورد تا نظرات، دیدگاهها و پیشنهادات خود را در رابطه با مباحث مقررات ملی ساختمان تا تاریخ  31/ 2/ 1396 به امور آموزش و پژوهش تحویل نمایند.