عنوان کتاب: تحلیل و طراحی سازه های بتنی عنوان کتاب: تحلیل و طراحی سازه های بتنی توسط نرم افزارهای etabs2016 و safe2014
مولفین: مهندس محمدعلی دباغی و مهندس هیوا نعمانی