عملکرد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در دوره ششم
عملکرد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در دوره ششم ....... دانلود .
این عملکرد در قالب ویژه نامه خبرنامه اندازیار آماده شده و بزودی بصورت کتابچه ای منتشر خواهد شد
این فایل شامل :
خط مشی سازمان
وضعیت موجود سازمان
هیات مدیره ادوار سازمان
گزارش عملکرد واحدهای سازمان
گزارش عملکرد گروه های تخصصی
گزارش تصویری اهم فعالیت های سازمان