علل عدم تشخیص خطاهای شبکه فوق توزیع توسط رله های حفاظتی و پیامدهاي آن بر شبکه توزیع شهرستان مریوان

 

علل عدم تشخیص خطاهای شبکه فوق توزیع توسط رله هاي حفاظتی و پیامدهای آن بر شبکه توزیع
شهرستان مريوان
ناجی قادر نژاد 1، جمال مشتاق 2، میثم غلامی 3، لیلا رشیدي 4
Najigh@yahoo.com ، -1 شرکت برق منطقهاي غرب
Moshtagh79@yahoo.com ، -2 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
E_m_gholami@yahoo.com ، -3 دانشگاه کردستان
Leila.rashidi1384@gmail.com ، -4 دانشگاه کردستان