عدم رعایت فاصله حداقل در آرماتوربندی آعضای سازه  های بتن آرمه
عدم رعایت فاصله حداقل در آرماتوربندی آعضای سازه  های بتن آرمه