عدم رعایت فاصله حداقلی میلگرد های طولی فونداسیون قبل و پس از اصلاح عدم رعایت فاصله حداقلی میلگرد های طولی فونداسیون قبل و پس از اصلاح