عدم رعایت فاصله حداقلی آرماتور های طولی تیرها عدم رعایت فاصله حداقلی آرماتور های طولی تیرها به دلیل عدم تناسب ابعاد تیر و میزان آرماتور مورد نیاز- حداقل فاصله تقریبی 4 سانتی متر