عدم رعایت  حداقل طول مستقیم در خم قلاب های استاندارد در انتهای آرماتور طولی تیرها
عدم رعایت  حداقل طول مستقیم در خم قلاب های استاندارد در انتهای آرماتور طولی تیرها