عدم رعایت بند 12-2-3 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص نصب حفاظ جهت جلوگیری از سقوط افراد
 
 
 
 
 
3عدم نصب حفاظ در بازشوی نورگیر
 
 
 
 عدم نصب حفاظ در چشمه راه پله 
 
نصب حفاظ در بازشوی آسانسور 
  
 
نصب حفاظ  و نرده در بازشوی آسانسور