عدم درگیری بتن قدیم و جدید در محل اتصال تیر های میان طبقه راه پله به ستون های پیرامون عدم درگیری بتن قدیم و جدید در محل اتصال تیر های میان طبقه راه پله به ستون های پیرامون به دلیل استفاده از یونولیت در قالب بندی در محل انتظار آرماتور های تیر میان طبقه