عدم ارجاع کارهای طراحی و اجرا مطابق نظریه 6/93 مقام عالی محترم وزارت راه و شهرسازی

در اجرای نامه شماره 02/100/54888 مورخ 15/10/1393 نظریه شماره 6/93 مورخ 10/10/1393 وزارت محترم راه و شهرسازی بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند انتخاب مهندسان طراح و سازنده ( مجری پیمانکار ) و واگذاری خدمات به آنان از حقوق مسلم شهروندان می‌باشد و براین‌اساس انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات از حقوق اساسی مهندسان است ، لذا ارجاع کارهای فوق به اعضا در قالب تفاهم نامه بدون تأیید وزارت محترم راه و شهرسازی یا هر عنوان دیگر مجاز نبوده و درصورت حذف اختیار انتخاب مالک و مهندسان طراح و سازنده ، تخلف محسوب می‌گردد .مراتب جهت اطلاع و اقدام و نصب در تابلوی اعلانات بهحضور ایفاد میگردد .

بدیهی است مسئولیت این مهم برعهده رئیس دفتر نمایندگی است .