عدم اجرای خاموت ستون ها در حد فاصل تیر وستون ( بر خلاف بند 9-15-18-2 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )

 
 
 
 
 
 
 
 اجرای صحیح