طي حکم استاندار کردستان / مهندس رستم پور شهردار بانه شد

 

طي حکم استاندار کردستان / مهندس رستم پور شهردار بانه شد

روابط عمومي : عضو دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان در شهرستان بانه با حکم استاندار کردستان بعنوان شهردار بانه منصوب شد.

مهندس بابک رستم پور مهندس گروه عمران عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان در دفتر نمايندگي شهرستان بانه مي باشد................................................................. ادامه مطلب