طراحی و جانمایی تجهیزات موتورخانه و پکیج قابل توجه اعضای محترم  گروه مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
طراحی و جانمایی تجهیزات موتورخانه و پکیج

زمان: چهارشنبه ساعت 15 و پنجشنبه ساعت 8:30 مورخ 27 و 28 بهمن ماه 1395

مکان: سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان