دانلود مطالب ارائه شده در سمینار قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی باتوجه به برگزاری سمینار یکروزه قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی و استقبال گسترده اعضای سازمان از این سمینار و همچنین درخواست های مکرر مبنی بر ارائه مطالب بیان شده در سایت سازمان بدینوسیله مطالب تحویل گرفته شده را در سمینار قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی می توانید در سایت دانلود فرماییدضوابط و مقررات طرح تفصيلي سنندج اصلاحات 91-1 .......................................... دانلود
 
     
آئين نامه ايمني امور پيمانكاري ......................................................................... دانلود

آيين_نامه_حفاظتي_در_كارگاه_هاي_ساختماني ................................................... دانلود

شهرداری .......................................................................................................
دانلود

 دادگستری .................................................................................................... دانلود

اداره کار ........................................................................................................ دانلود