صدور پروانه اشتغال با درج عبارت " داراي مجوز فعاليت نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي

روابط عمومي: تفاهم نامه همکاري سه جانبه بين سازمان نظام مهندسي ساختمان ، وزارت راه و شهر سازي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي به امضا رسيد

 

 اين تفاهم نامه سه جانبه  که به امضاي مشترک مهندس اکبر ‏ترکان ، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان ، مهندس تابش ، رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و دکتر ‏حامد مظاهريان ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي رسيده و  در 11 ماده و 8 بند تنظيم شده است ‏بر موارد زير تاکيد دارد :‏

‏-‏نظارت فني بر ساخت و ساز روستايي

‏-‏ساماندهي نيروي فني براي نظارت بر کليه ساخت و سازهاي روستايي ‏

‏-‏برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز با همکاري دفتر مقررات ملي ساختمان ،سازمان ‏نظام مهندسي ساختمان و بنياد مسکن انقلاب اسلامي

‏-‏صدور پروانه اشتغال با درج عبارت " داراي مجوز فعاليت نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي مي باشد " در پروانه اشتغال

‏-‏تعيين ظرفيت اشتغال بکار مهندسان و کاردان هاي فني از سوي سازمان هاي متبوع و درج در ‏معرفي نامه ساليانه جهت ارائه به بنياد

‏-‏تاسيس دفاتر طراحي ساخت و ساز روستايي

‏-‏تعيين حق الزحمه فعاليت هاي مهندسي در محدوده روستاها بر اساس درصدي از حق الزحمه ‏مربوط به فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

‏-‏تعيين مسئوليت سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان نظام کارداني بر حسن انجام خدمان ‏مهندسان و کاردان هاي حرفه اي شاغل در حوزه ساخت و ساز ‏

- نظارت عاليه ادارات کل راه و شهرسازي استان ها بر عملکرد بنياد استان ها در اجراي ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان 

- اين تفاهم نامه از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و کليه تفاهم نامه هاي قبلي و مغاير با آن کان لم يکن تلقي مي گردد.