شهرداری ساری برگزار می کند / فراخوان طراحی المان میدان امام خمینی و جداره اطراف میدان
 فراخوان طراحی المان میدان امام خمینی و جداره اطراف میدان