شناسايي شرکت هاي ذيصلاح در اجراي سيستم ارت

 شناسايي شرکت هاي ذيصلاح در اجراي سيستم ارت

       سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان در نظردارد نسبت به شناسايي شرکت هاي ذيصلاح در زمينه اجراي سيستمهاي ارت داخلي ساختمانها در سطح استان در راستاي اجراي تفاهم نامه سه جانبه مبادله شده مابين وزارتخانه هاي نيرو و مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اقدام نمايد.به همين منظور از كليه شرکتهايي كه در زمينه اجراي سيستمهاي ارت داراي صلاحيت و گواهي نامه هاي صادره از وزارت مسكن و شهرسازي ويا سايرارگانهاي ذيربط مي باشند، دعوت بعمل مي آيد كه نسبت به ارسال مدارك و مستندات لازم به دفتراجرايي نظارت برق به آدرس سنندج – بلوار شهيد چمران- روبروي فروشگاه رفاه - كوچه نورآباد2 –  ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسي تا مورخ 31/06/92 اقدام نمايند.

متقاضيان مي تواننددرصورت درخواست اطلاعات بيشترباشماره تلفن3564790-0871)آقاي رشيدي( تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان