ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران،۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه کردستان در سنندج برگزار می شود.
از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود در ششمین دوره
                             کنفرانس حداکثر تا ۱ دی با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند