شرکت تعاوني مسکن 473 اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان

شرکت تعاوني مسکن 473 اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان

 

بدينوسيله به اطلاع آن دسته از اعضاي محترم اين تعاوني که در اراضي دگايران شهرک پرديس ( فاز2 ) ذينفع مي باشند ( اعضايي که تا تاريخ 31/3/83 هزينه خريد زمين را پرداخت نموده اند ) مي رساند به منظور تکميل عمليات آماده سازي شهرک فوق الذکر در اجراي مصوبه هيات مديره از تاريخ صدور اين ابلاغيه حداکثر تا تاريخ 21/7/93 مهلت دارند تا نسبت به واريز مبلغ 20/000/000 ريال به عنوان علي الحساب هزينه هاي آماده سازي به حساب شماره 260185039213512 به نام اين تعاوني نزد بانک اقتصاد نوين سنندج و ارائه فيش واريزي به دفتر اين تعاوني واقع درساختمان نظام مهندسي کوچه نور2 اقدام نمايند. لازم به ذکر است مبالغ پرداختي به صورت روزشمار در امتياز بندي موثر است.

اميدمحمودي