شرایط شرکت در انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

شرایط شرکت در انتخابات بازرسان سازمان:

1-  کارت عضویت معتبر.

* حداقل تاریخ تمدید عضویت سال 1395 را داشته باشد.

 

2-  وکالت قابل قبول می باشد .

* رعایت شرایط وکالت (مندرج در سایت سازمان)

 

3- هر مهندس می تواند حداکثر اسامی 3 نفر از کاندیداها بدون تکرار را در برگه رأی درج  نماید.

 

4-  در هنگام رأی گیری کارت عضویت توسط هیات اجرایی انتخابات دریافت و پس از شمارش آرا مسترد خواهد شد.