سمینار کاربست رویکرد بازآفرینی شهری

سمینار کاربست رویکرد بازآفرینی شهری به زمان دیگری موکول گردید

مدرس: دکتر هوشمند علیزاده