سمینار قانون نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

سمینار قانون نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سنندج برگزار شد.

در این سمینار مهندس جمال قناعت عضو هیات مدیره سازمان و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور به ارائه مطالبی در رابطه با قانون نظام مهندسی، الزامات، ضمایم و نکات کلیدی آن پرداخت.

مهندس قناعت با بیان لزوم تسلط بر قانون نظام مهندسی و الزامات اجرایی اعلام داشت: توجه و اهتمام و رعایت قانون توسط اعضای سازمان ضمانتی بزرگ برای تداوم مطلوب فعالیت حرفه ای خواهد بود.

خزانه دار شورای مرکزی در این سمینار ضمن تشریح قوانین مهم و کاربردی برای اعضای حاضر در نشست، به بررسی چالش ها، موانع برجسته در فعالیت مهندسی و حرفه ای پرداخت.

مهندس قناعت در ادامه به سوالات، نظرات و دغدغه های مهندسین پاسخ داد.

این سمینار که استقبال اعضای سازمان در سالن آمفی تئاتر سرای سالمندان سنندج برای اعضای جدیدالورود به حرفه مهندسی برگزار گردید.

سمینار قانون نظام مهندسی از جمله سمینارهای اعلام شده امور آموزش و پژوهش سازمان بود .

پیشتر امور آموزش و پژوهش سمینار الزامات مبحث دوم را برای اعضای جدیدالورود برگزار کرده بود.