سمینار سیستم های ارت در سازمان برگزار شد


سمینار سیستم های ارت برای اعضای گروه برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

این سمینار که توسط امور آموزش و پژوهش سازمان و در راستای اجرایی نمودن تقویم آموزشی سه ماهه نخست سازمان صورت می گیرد.

مهندس هیوا لهونیان عضو هیات رئیسه گروه تخصصی برق تدریس این دوره را برعهده داشت.

سمینار سیستم های ارت بمدت 4 ساعت و در سالن جلسات سازمان برگزار گردید.

گواهینامه حضور در سمینار برای شرکت کنندگان توسط امور آموزش و پژوهش صادر می شود.